Είστε εδώ

  1. Έρευνα
  2. » Ερευνητικά Εργαστήρια

Εργαστήριο Φασματοσκοπίας και Ηλεκτρικών - Ηλεκτρονικών Μετρήσεων Υλικών και Διατάξεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale

Εργαστήριο Φασματοσκοπίας και Ηλεκτρικών - Ηλεκτρονικών Μετρήσεων Υλικών και Διατάξεων
(Spectroscopy and Electrical - Electronic Measurements of Materials and Devices Laboratory)

Αντικείμενα έρευνας του εργαστηρίου είναι τα γνωστικά αντικείμενα: Ηλεκτρικός και Διηλεκτρικός Χαρακτηρισμός Υλικών και Διατάξεων, Ηλεκτρικές – Ηλεκτρονικές Μετρήσεις και Αισθητήρες, Εφαρμοσμένη Φυσική, Μελέτη Σχέσης Δομής – Ιδιοτήτων Υλικών, Τεχνικές Φασματοσκοπίας, Μικροηλεκτρονική, Νανοηλεκτρονική. Η ίδρυση του εργαστηρίου, όπως και των υπολοίπων ερευνητικών εργαστηρίων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 2292/τ. Β'/06-07-2017. Διευθυντής του Εργαστηρίου έχει εκλεγεί ο Αθανάσιος Καναπίτσας, Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρονικών  Μηχανικών,  με τριετή θητεία η οποία λήγει την 31η Αυγούστου 2020. Η πράξη του διορισμού του στην παραπάνω θέση έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ ΥΟΔΔ 693/21-12-2017.


Η δραστηριότητα του Εργαστηρίου έχει σκοπό τον χαρακτηρισμό υλικών και διατάξεων τα οποία χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην επιστήμη της ηλεκτρονικής και τη μελέτη των ηλεκτρικών ιδιοτήτων μιας πολύ μεγάλης περιοχής υλικών σε ότι αφορά στα ηλεκτρικά τους χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, μελετώνται οι ηλεκτρικές, διηλεκτρικές, μαγνητικές και θερμικές ιδιότητες υλικών, δομών και διατάξεων με τη χρήση των τεχνικών: της διηλεκτρικής φασματοσκοπίας ευρείας περιοχής συχνοτήτων, μετρήσεων I-V, C-V, dc και ac αγωγιμότητας σε ευρεία περιοχή θερμοκρασιών, θερμοβαρυτικής ανάλυσης και μαγνητικής επιδεκτικότητας εναλλασσομένου. Ο διαθέσιμος εξοπλισμός του εργαστηρίου παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης μετρήσεων με την τεχνική της διηλεκτρικής φασματοσκοπίας: α) σε πεδίο συχνοτήτων (10-3Hz – 1012Hz) και τάσεων πόλωσης. Η τεχνική της διηλεκτρικής φασματοσκοπίας χρησιμοποιείται στο Εργαστήριο και ως εργαλείο μη καταστροφικού ελέγχου των υλικών. Με τη χρήση των διατάξεων φασματοσκοπίας του εργαστηρίου πραγματοποιείται ηλεκτρικός, διηλεκτρικός, μαγνητικός και θερμικός χαρακτηρισμός, τόσο εμπορικών ηλεκτρονικών διατάξεων όσο και δομών και σε επίπεδα νανο-κλίμακας. Υλικά που εντάσσονται στο αντικείμενο έρευνας του Εργαστηρίου: Διηλεκτρικά Υλικά Μικροηλεκτρονικής, Υλικά Ηλεκτρομαγνητικής Θωράκισης, Αγώγιμα Πολυμερή, Ημιαγωγοί, Μη Γραμμικά Διηλεκτρικά, Διηλεκτρικά Πολυμερικά Λεπτά Υμένια (film), Διηλεκτρικά Πολυμερικά Υλικά Μικρής Διηλεκτρικής Σταθεράς/Χαμηλών Απωλειών, Ηλεκτρομονωτικά Υλικά, Πολυμερικοί Ηλεκτρολύτες, Βιολογικά (DΝΑ, κύτταρα, φυτικοί ιστοί) και Βιοσυμβατά Υλικά, Μίγματα, Τμηματικά Πολυμερή, Διαπλεκόμενα Δίκτυα, Υβριδικά, Νανοδομημένα, Μοριακά Σύνθετα, Βιοϋλικά, Νανοσύνθετα, Νανοϋλικά, Υλικά Νανοηλεκτρονικής, Διατάξεις Μίκρο-Νάνο Ηλεκτρονικής.

Επισυναπτόμενα Αρχεία: