ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ

Σκοπός της παρούσας ιστοσελίδας είναι η διευκόλυνση των φοιτητών που παρακολο υθούν το παρόν μάθημα. Μέσα σε αυτή τη σελίδα θα μπορέσει ο κάθε φοιτητής να βρεί κάποιες γενικές πληρο φορίες για το μάθημα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ, να δει τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος όπως και εργ ασίες παλαιών φοιτητών.

Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος παραγματοποιείται με διαλέξεις.

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος διδάσκεται με την αρωγή της ερευνητικής ομάδας Διηλεκτρικής Φασματοσκοπίας και Ηλεκτρικών/Ηλεκτρονικών Μετρήσεων (Dielectric Relaxation Spectroscopy and Electric/Electronic Measurements Group). Γίνεται παρουσίαση και χρήση του ερευνητικού εργαστηριακού εξοπλισμού της ερευνητικής ομάδας υπό την επίβλεψη του διδάσκοντα και ερευνητών του εργαστηρίου.