ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ -- PHYSIC LABORATORY EXERCISES


Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα των εργαστησιακών ασκήσεων Φυσικής!

Το κάθε ένα από τα "link" που υπάρχουν παρακάτω αντιστοιχεί σε μία εργαστηριακή άσκηση. Σε κάθε ιστοσελίδα περιέχεται μία συνοπτική περιγραφή της άσκησης καθώς και μια "φωτογραφία" που δείχνει το βασικό "στήσιμο" των συσκευών που χρησιμοποιούνται στις ασκήσεις που πραγματοποιούνται στο εργαστήριο. Ακολουθώντας τα αντίστοιχα "links" δίπλα από κάθε φωτογραφία, μπορείτε να διαβάσετε το "Θεωρητικό" το "Πρακτικό" τμήμα κάθε άσκησης όπως αυτά περιγράφονται στις σημειώσεις του εργαστηρίου, καθώς και το "Πειραματικό" μέρος κάθε άσκησης όπου θα βρείτε συνοπτικά τα βήματα που θα πρέπει να πραγματοποιήσετε για την εκτέλεση κάθε άσκησης, δηλαδή την καταγραφή των μετρήσεων και την επεξεργασία τους. Υπάρχει επίσης ένα link "Video" όπου σε ένα σύντομο video παρουσιάζονται τα βήματα για την πραγματοποίηση κάθε άσκησης. Για την πλήρη κατανόηση των ασκήσεων είναι σημαντικό να κατανοήσετε τον τρόπο που επιλέγουμε την βαθμονόμηση των αξόνων για την κατασκευή της γραφικής παράστασης και τον υπολογισμό της κλίσης. Χρήσιμες οδηγίες για το πως πρέπει να γίνει μια γραφική παράσταση θα βρείτε στις παρακάτω "σημειώσεις". Επίσης για την χρήση του προγράμματος ORIGIN που χρησιμοποιούμε για την κατασκευή των γραφικών παραστάσεων και τον υπολογισμό της κλίσης με χρήση των υπολογιστών του εργαστηρίου θα βρείτε χρήσιμες τις πληροφορίες που περιέχονται στο αναλυτικό manual του προγράμματος "Origin 8 User Guide". Μελλοντικά οι γραφικές παραστάσεις θα γίνονται και σε περιβάλλον Linux με την χρήση των προγράμματων "gnuplot" και "SciDAVis".

ΑΣΚΗΣΗ 0: Μετρήσεις μήκους και μάζας -- Mass and length measurements

ΑΣΚΗΣΗ 1: Μέτρηση της σταθεράς ελατηρίου - Νόμος Hooke -- Measurement of the spring constant -Hooke's Law

ΑΣΚΗΣΗ 2: Απλός αρμονικός ταλαντωτής -- Simple harmonic oscillator

ΑΣΚΗΣΗ 3: Μελέτη ταλάντωσης εκκρεμούς -- Pendulum oscillation

ΑΣΚΗΣΗ 4: Μελέτη στασίμων κυμάτων -- Longitudinal standing waves on spring

ΑΣΚΗΣΗ 5: Μέτρηση αντίστασης - Νόμος Ohm -- Measurement of resistance - Ohm's Law

ΑΣΚΗΣΗ 6: Μετρήσεις με παλμογράφο -- Oscilloscope


Last updated Friday 6 May 2016